1. Proses P&P dilaksanakan secara sistematik, terancang dan berkesan.

   T&L Process is carried out in a systematic, well planned and efficient.

 
2. Menyediakan program pembangunan insaniah pelajar bagi melahirkan graduan mampan dan holistik.
 
   To provide development programmme for students to produce sustainable and holistic graduates.

 
3. Status tindakan terhadap maklumbalas pelanggan dimaklumkan kepada pengadu dalam masa 7 hari bekerja selepas.
 
   Action status on customer feedback communicated to the complainant within 7 working days.

 
4. Keputusan penilaian akhir semester akan dikeluarkan dalam tempoh tiga minggu selepas tamat peperiksaan akhir semester berkenaan.
 
   The result of final assessment of the semester will be issued within three weeks after final examinations.

 
5. Melaksanakan 100% pemantauan terhadap semua pelajar yang sedang menjalani latihan industri pada setiap semester.
 
   To implement 100% monitoring of all students who are undergoing industrial training for each semester.