PENGENALAN
 
Unit Penyelidikan, Inovasi dan Komersilan PSMZA atau juga dikenali dengan singkatan UPIK ditubuhkan bagi mencapai matmalat untuk membudayakan penyelidikan, inovasi dan  pengkomersilan di kalangan staf PSMZA. Peranan dan fungsi yang dipertanggungkan kepada UPIK adalah untuk menyelaras segala bentuk aktivitidan program serta juga memastikanpencapaian  KPI berkaitan dengan penyelidikan, inovasi dan pengkomersilan terlaksana.OBJEKTIF
 
1. Menyelaras aktiviti penyelidikan dan pertandingan/pameran inovasi di kalangan warga PSMZA
2. Mengendalikan persidangan/seminar/pameran/bengkel/kursus berkaitan penyelidikan dan inovasi.
3. Menyelaras peruntukan melibatkan aktiviti penyelidikan dan inovasi.
4. Menyelaras aktiviti Kumpulan Inovatif dan Kreatif
5. Menyelaras segala aktiviti melibatkan paten projek inovasi