Mencapai lima objektif strategik yang telah ditetapkan iaitu:-

Achieving the five strategic objectives that have been set :-

 

OBJEKTIF / OBJECTIVE   KPI / KPI
     

Graduan TVET Berkualiti

Quality TVET Graduates

 

Memastikan sekurang-kurangnya 90% kebolehpasaran graduan dalam tempoh 6 bulan tamat pengajian bagi setiap kursus pengambilan.

To ensure at least 90% of the employability of graduates within 6 months of graduation for each cohort intake.

     

Proses PdP Berkualiti

Quality T&L Processes

 

Memastikan sekurang-kurangnya 25% daripada pelajar yang lulus mencapai PNM 3.0 atau lebih untuk setiap program bagi setiap semester.

To ensure at least 25% of students who passed achieving PNM 3.0 and above for each program for each semester.

 

Kadar kelulusan peperiksaan akhir tidak kurang 95% bagi setiap semester.

Final examination pass rate will not less than 95% for each semester.

     

Program Latihan Selaras dengan Perkembangan Kurikulum dan Teknologi

Training Programme in line with the development of Curriculum and Technology

 

Memastikan sekurang-kurangnya 80% pensyarah kursus menghadiri 40 jam latihan dalam bidang pada setiap tahun.

To ensure at least 80% of lecturers attending 40 hours of training in their related field each year.

     

Persekitaran PdP yang Kondusif

Condusive T&L Environment

 

Memastikan 100% peruntukan yang ditetapkan pada setiap tahun dibelanjakan sepenuhnya secara berhemah.

To ensure at least 100% provisions set each year are well spent entirely.

     

Tadbir Urus yang Berkesan

Effective Governance

 

Semua prosedur dilaksanakan dengan berkesan / mencapai petunjuk prestasi yang ditetapkan.

All procedures are effectively implemented / achieved performance indicators.